Regulamin

 1. Kajaki z wyposażeniem (wiosła, siedziska, kamizelki asekuracyjne i ratunkowe) będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Wypożyczającego.
 2. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie i trzeźwe.
 3. Dzieci do 14 lat mogą pływać tylko w towarzystwie osoby dorosłej.
 4. Osobom będącym w stanie wskazującym na spożycie napojów alkoholowych lub środków odurzających sprzętu wodnego nie wypożycza się.
 5. Klient płynie na własną odpowiedzialność, ubezpiecza się we własnym zakresie. Na jedno dziecko przypada jeden opiekun. Osoby niepełnoletnie płyną pod opieką osób dorosłych.
 6. Klient dysponujący sprzętem pływającym może zabrać na kajak tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 7. Opłata za wypożyczenie sprzętu pobierana jest z góry według obowiązującego cennika. Na rewersie wpisywana jest rodzaj i ilość wypożyczanego sprzętu, data i miejsce jego  zwrotu.
 8. W niektórych przypadkach Wypożyczający może według własnego uznania zadecydować, jaką wybrać formę dodatkowego zabezpieczenia wypożyczonego sprzętu.
 9. Kopia rewersu podpisana przez Klienta pozostaje u Wypożyczającego i jest potwierdzeniem zawarcia przez Klienta umowy zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym regulaminie.
 10. Klient odpowiada finansowo za uszkodzenia spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem sprzętu.
 11. Klient odbierając sprzęt powinien sprawdzić stan techniczny i kompletność sprzętu. Brak reklamacji w chwili odebrania sprzętu jest potwierdzeniem, że Klient otrzymał sprzęt pozbawiony wad, zgodnie ze specyfikacją i w dobrym stanie technicznym.
 12. Sprzęt należy zwrócić w takim stanie, w jakim był w momencie wypożyczenia.
 13. Klient oświadcza, że posiada niezbędną wiedzę na temat eksploatacji sprzętu i zobowiązuje się do dbałości o sprzęt i wykorzystywania go bezpiecznie i zgodnie z przeznaczeniem. Klient wykorzystuje sprzęt na swoją odpowiedzialność.
 14. Użyczenie sprzętu osobie trzeciej przez Klienta odbywa się na odpowiedzialność Klienta.
 15. Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za skutki eksploatacji powstałe wobec osób trzecich i skutki nieprawidłowej eksploatacji.
 16. W przypadku zwrotu sprzętu po ustalonym terminie zwrotu Wypożyczający nalicza opłatę w wysokości ustalonej w cenniku.
 17. Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie sprzętu. W przypadku zaginięcia sprzętu lub innych okoliczności uniemożliwiających zwrot sprzętu w ustalonym terminie, Klient ma obowiązek niezwłocznego poinformowania wypożyczającego. W przypadku niezwrócenia sprzętu w ustalonym terminie Klient, który wpłacił kaucję upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w całości z chwilą upływu terminu zwrotu. Klient, który nie wpłacał kaucji zobowiązany jest zwrócić wypożyczającemu wartość sprzętu najpóźniej w chwili upływu terminu zwrotu.
 18. Jeżeli klient nie może zwrócić sprzętu w ustalonym terminie powinien przed upływem terminu zwrotu poinformować o tym wypożyczającego. Przedłużenie okresu wypożyczenia wymaga uzyskania akceptacji wypożyczającego. W przypadku, kiedy klient nie zwróci sprzętu w umówionym terminie lub nie poinformuje o decyzji przedłużenia, lub nie uzyska akceptacji wypożyczalni, to sprawa zostaje zgłoszona jako przywłaszczenie do właściwych organów ścigania.
 19. Klient ponosi odpowiedzialność za ponad normalne zużycie sprzętu, zniszczenie i zdekompletowanie sprzętu. Wysokość szkody ustala wypożyczający w oparciu o wartość braków lub cenę naprawy. W przypadku zwrócenia sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego Klient upoważnia wypożyczającego do zatrzymania kaucji w części stosownej do uszkodzenia lub braku. Klient, który nie wpłacał kaucji, w przypadku zwrotu sprzętu uszkodzonego lub niekompletnego zobowiązuje się uregulować ustaloną przez wypożyczalnię kwotę najpóźniej w terminie zwrotu sprzętu.
 20. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  – kąpieli podczas pływania
  – wędkowania z kajaków
  – zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów
  – picia alkoholu w czasie dysponowania kajakiem
  – wykorzystywania sprzętu pływającego niezgodnie z jego przeznaczeniem
  – zaśmiecania akwenów oraz miejsc postoju
 21. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do:
  – przestrzegania przepisów obowiązujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej,
  – zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów,
  – opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania,
  – zwrotu sprzętu w takim stanie w jakim został pobrany,
  – kulturalnego i życzliwego zachowania wobec innych osób.

Wszystkich kajakarzy prosimy o pozostawienie rzeki w stanie, w jakim ją zastali. Prosimy o zabranie wszystkich śmieci ze spływu i wyrzucenie  ich w śmietniku lub pozostawienie w kajaku- my wyrzucimy je za Was. Nie zaśmiecajmy naszych pięknych lasów, rzek i jezior!

Każdorazowe wypożyczenie sprzętu oznacza akceptację regulaminu przez Wypożyczającego.

Call Now Button